Status: juni 2020

1) Algemeen/toepasselijkheid en omvang/schriftelijke vorm

(1) Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van ons vinden uitsluitend plaats op basis van deze voorwaarden. Zij maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die wij met onze contractuele partners (hierna ook “koper” genoemd) sluiten voor de door ons aangeboden leveringen of diensten. Zij gelden ook voor alle toekomstige leveringen, diensten of aanbiedingen aan onze klanten, ook als deze niet opnieuw afzonderlijk worden overeengekomen.

(2) De handelsvoorwaarden van onze klanten of derden gelden niet, ook als wij in afzonderlijke gevallen niet apart bezwaar maken tegen de geldigheid ervan. Ook wanneer wij verwijzen naar een brief die de handelsvoorwaarden van onze klant of een derde bevat of ernaar verwijst, betekent dit niet dat wij instemmen met de geldigheid van deze handelsvoorwaarden.

(3) Aanvullingen en wijzigingen op de gemaakte afspraken, met inbegrip van deze AV, moeten schriftelijk worden vastgelegd om van kracht te zijn. Verzending per telecommunicatie, met name per fax of e-mail, is voldoende om aan de schriftelijke vorm te voldoen, mits een kopie van de ondertekende verklaring wordt verzonden.

2) Aanbiedingen en sluiting van de overeenkomst

(1) Tenzij uitdrukkelijk als bindend aangeduid, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend; de bestelling van de besteller moet volgens § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en de algemene regels van het verbintenissenrecht als aanbod worden gekwalificeerd.

(2) Informatie over het voorwerp van de levering of dienst (bijv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, draagvermogen, toleranties en technische gegevens) alsmede onze weergaven daarvan (bijv. tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts bij benadering maatgevend, tenzij de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een exacte overeenstemming vereist. Het zijn geen gegarandeerde kwaliteitskenmerken, maar beschrijvingen of identificaties van de levering of dienst. Afwijkingen die in de handel gebruikelijk zijn en afwijkingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften of technische verbeteringen zijn, alsmede de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen, zijn toegestaan voor zover zij geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel.

(3) Wij behouden het eigendom of het auteursrecht van alle door ons ingediende offertes en kostenramingen, alsmede van de aan de koper ter beschikking gestelde informatie, tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, catalogi, modellen en andere documenten en hulpmiddelen. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag de afnemer deze zaken niet als zodanig of inhoudelijk aan derden ter beschikking stellen, openbaar maken, zelf of via derden gebruiken of verveelvoudigen. Op ons verzoek moeten deze zaken volledig aan ons worden teruggegeven en eventueel gemaakte kopieën moeten worden vernietigd als ze niet meer nodig zijn in het kader van de normale bedrijfsvoering van de klant. Dit geldt niet voor de opslag van elektronisch verstrekte gegevens ten behoeve van een normale gegevensback-up.

3) Prijzen

De prijzen gelden voor de in onze opdrachtbevestigingen vermelde prestaties en leveringen. Bijkomende of bijzondere prestaties worden afzonderlijk in rekening gebracht. De prijzen zijn daarom aangegeven in EUR af fabriek plus verpakking, opdrachtspecifieke kosten, wettelijke omzetbelasting, douanerechten bij exportleveringen alsmede heffingen en andere openbare lasten.

4) Betalingsvoorwaarden/verrekening/retentierecht

(1) De in de offerte of order vermelde betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.

(2) In geval van niet-naleving van onze betalingsvoorwaarden zijn wij gerechtigd rente te berekenen over de openstaande schuld gedurende de periode van verzuim. De vertragingsrente bedraagt 5 procentpunten boven de desbetreffende basisrentevoet. Indien de klant geen consument is, bedraagt de rentevoet voor vorderingen tot betaling 9 procentpunten boven de desbetreffende basisrentevoet. Wij hebben het recht om om andere juridische redenen een hogere rente te eisen en behouden ons het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen.

(3) Onafhankelijk van gemaakte betalingsafspraken worden aan ons verschuldigde vorderingen onmiddellijk opeisbaar, wanneer zich in de persoon van de klant omstandigheden voordoen die het nakomen van gemaakte betalingsafspraken voor ons onredelijk maken; hiertoe behoren met name een verslechtering van het vermogen, een aanvraag tot insolventie, negatieve wijzigingen in de omvang van de verzekerbaarheid bij handelskredietverzekeraars en dergelijke. Voor een dergelijk geval voeren wij reeds het middel van onzekerheid overeenkomstig § 321 lid 1 zin 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) aan. In een dergelijk geval zijn wij ook gerechtigd een redelijke termijn te stellen waarbinnen de klant verplicht is onze levering of dienst stapsgewijs uit te voeren of hiervoor een passende zekerheid of vooruitbetaling te verstrekken.

(4) De uitoefening van rechten van retentie en/of verrekening met tegenvorderingen tegen ons is uitgesloten, tenzij de door de klant gestelde vordering(en) onbetwist is/zijn en/of door een rechtbank is/zijn vastgesteld.

5) Leveringsvoorbehoud/deelleveringen

(1) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle leveringsbeloften van onze kant afhankelijk van een correcte en vooral tijdige levering door derde leveranciers.

(2) Indien de onmogelijkheid tot levering te wijten is aan redenen waarvoor wij in de sfeer van onze toeleverancier niet verantwoordelijk zijn, kunnen zowel wij als de klant zich terugtrekken uit het contract, voor zover de overeengekomen levertermijn niet onaanzienlijk wordt overschreden of naar alle waarschijnlijkheid zal worden overschreden. Wij verplichten ons, de klant onmiddellijk over de niet-beschikbaarheid te informeren en de reeds ontvangen tegenprestatie (vergoeding) onverwijld terug te betalen.

(3) Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde deelleveringen uit te voeren.

6) Leveringstermijnen en -data

(1) Transacties voor levering op een vaste datum vereisen een uitdrukkelijke schriftelijke aanwijzing als zodanig. Voor het overige is de klant altijd verplicht ons schriftelijk een redelijke respijttermijn te stellen als door ons toegezegde data en/of termijnen niet worden nagekomen. Wordt ook de respijttermijn niet in acht genomen, dan heeft de klant het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Voor schadeclaims gelden de bepalingen van artikel 10 en de daarin opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.

(2) In geval van overmacht, zoals met name epidemieën, pandemieën, plagen, verkeersstoringen en daden van overheidswege en/of andere buitengewone omstandigheden en/of omstandigheden die wij niet konden voorzien, ook wanneer deze zich voordoen bij onze toeleverancier, wordt een door ons toegezegde leveringstermijn verlengd tot de genoemde gebeurtenis is verholpen, tenzij er een onredelijk lange termijn verstrijkt tot de genoemde gebeurtenis is verholpen. Een onredelijke termijn wordt steeds aangenomen indien een periode van meer dan 8 weken is verstreken. Na deze termijn hebben zowel de klant als wij het recht ons terug te trekken uit de gesloten overeenkomst. In dit geval kan geen schadevergoeding tegen ons worden geëist.  Wij verplichten ons om de klant onmiddellijk te informeren als de bovengenoemde omstandigheden bekend worden en om in geval van terugtrekking de reeds ontvangen tegenprestatie onverwijld terug te betalen.

(3) Indien de inachtneming van een termijn afhankelijk is van de verstrekking door de klant van bepaalde informatie en/of plannen, vrijgaveverklaringen en dergelijke, begint de leveringstermijn pas te lopen vanaf het tijdstip waarop wij de volledige informatie schriftelijk van de klant hebben ontvangen.

(4) Indien de levering op verzoek van de klant wordt uitgesteld tot na het contractueel overeengekomen tijdstip, kunnen wij de klant een opslagvergoeding in rekening brengen van 0,5% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, maar in totaal niet meer dan 5%, te beginnen met een periode van niet eerder dan 5 werkdagen na kennisgeving van gereedheid voor verzending.

7) Afroeporders

(1) Een afroeporder is een hoeveelheidgerichte variabele overeenkomst waarin de klant een bepaalde aanlooptijd aangeeft wanneer de leveringen moeten plaatsvinden.

(2) Bij afroeporders bedraagt de acceptatieperiode maximaal 6 maanden vanaf de datum van de orderbevestiging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan het einde van de termijn kunnen de resterende voorraden worden geleverd.

(3) In het geval van afroeporders zonder overeenkomst over duur, partijgrootte en acceptatiedata kan Faber Infrastructure GmbH uiterlijk drie maanden na orderbevestiging een bindende bepaling hierover eisen. Indien een afroeporder bij ons is geplaatst en er geen afzonderlijke schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de afroepdata, is de Koper verplicht ons de afzonderlijke afroepdata zodanig mee te delen dat er tussen de ontvangst van de afroepmelding door ons en de levering ten minste 14 werkdagen liggen en de laatste levering uiterlijk 90 dagen na onze orderbevestiging plaatsvindt.

8) Risico-overdracht

(1) De contractanten komen de verkoop door verzending in de zin van § 447 lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) overeen. In dit verband gaat het risico op de klant over, zodra wij de bestelde goederen aan de expediteur, de vervoerder of de anderszins voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling hebben geleverd.

(2) Indien de bestelde goederen door ons verzendklaar worden gemaakt en de verzending of afroeping wordt vertraagd om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, gaat het risico op de klant over bij ontvangst van de kennisgeving van verzendklaarheid.

(3) Retourzendingen aan ons die niet vooraf schriftelijk door ons zijn bevestigd, zijn geheel voor risico van de klant.

9) Aansprakelijkheid voor gebreken

(1) Het risico gaat uiterlijk bij de overdracht van het leveringsvoorwerp (waarbij het begin van het laadproces bepalend is) aan de expediteur, vervoerder of andere voor de uitvoering van de verzending aangewezen derde op de klant over. Dit geldt ook als er deelleveringen plaatsvinden of als wij andere diensten op ons hebben genomen.

(2) De geleverde goederen moeten onmiddellijk na de levering aan de klant of aan de door hem aangewezen derde zorgvuldig worden gecontroleerd. Met betrekking tot duidelijke gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijke, zorgvuldige controle herkenbaar zouden zijn geweest, worden zij geacht door de klant te zijn goedgekeurd, indien wij niet binnen zeven werkdagen na levering een schriftelijke kennisgeving van gebreken ontvangen. Met betrekking tot andere gebreken worden de leveringsvoorwerpen geacht door de klant te zijn goedgekeurd, wanneer wij de kennisgeving van het gebrek niet binnen zeven werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek zichtbaar werd of het gebrek bij normaal gebruik voor de klant zichtbaar had moeten worden, hebben ontvangen.

(3) Voor zover er sprake is van een niet slechts onbelangrijk gebrek aan de gekochte zaak dat tijdig is gemeld, hebben wij naar onze keuze het recht het gebrek te verhelpen of een vervangende levering te doen (nakoming achteraf).

(4) De opslagkosten na risico-overgang zijn voor rekening van de klant. Bij opslag door ons bedragen de opslagkosten 0,125% van het factuurbedrag van de op te slaan leveringsvoorwerpen per verstreken week. Wij behouden ons het recht voor verdere of lagere opslagkosten te vorderen en te bewijzen.

(5) Wij verzekeren de zending alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant en op diens kosten tegen diefstal, breuk, transport-, brand- en waterschade of andere verzekerbare risico’s.

(6) Van de kosten van de nakoming achteraf dragen wij de arbeids-, materiaal-, demontage- en controlekosten voor zover deze noodzakelijk en niet onevenredig zijn. Het dragen van kosten is uitgesloten, voor zover de kosten hoger worden, omdat het leveringsvoorwerp zich op een andere plaats dan de plaats van bestemming bevindt.

(7) Indien wij niet bereid of in staat zijn om het gebrek te verhelpen of de levering te vervangen of indien deze om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn langer dan een redelijke termijn wordt vertraagd of anderszins mislukt, heeft de klant naar eigen keuze het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken of een overeenkomstige vermindering van de koopprijs te verlangen.

(8) Voor verdere aanspraken van de klant, met name op schadevergoeding, gelden de bepalingen van artikel 10 hieronder en de daarin opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid.

(9) De garantietermijn bedraagt 1 jaar na levering van de goederen. De wettelijke verjaringstermijn geldt voor schadeclaims in geval van opzet en grove nalatigheid alsmede in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid, die berusten op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van ons. Voor zover de wet overeenkomstig § 438 lid 1 nr. 2 BGB (gebouwen en zaken voor gebouwen), § 445 b BGB (recht van regres) langere termijnen dwingend voorschrijft, gelden deze termijnen.

10) Schadevergoeding/Totale aansprakelijkheid

(1) Wij zijn aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, alsmede voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, veroorzaakt door ten minste nalatig plichtsverzuim van ons of van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten; wij zijn ook aansprakelijk bij door ons aangenomen of gegeven garanties voor de kwaliteit of het bestaan van een prestatiesucces of overname van een aanschaffingsrisico, alsmede bij aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet en/of volgens andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

(2) Bij zaakschade en vermogensschade door nalatigheid zijn wij aansprakelijk in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, maar het bedrag van de aansprakelijkheid is beperkt tot de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voorzienbare en voor de overeenkomst typische schade; wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de overeenkomst kenmerkt en waarop de klant mag vertrouwen.

(3) Voor het overige is aansprakelijkheid – op welke rechtsgrond dan ook (inclusief aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad) – uitgesloten.

11) Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij blijven eigenaar van de door ons geleverde goederen – hierna: voorbehouden goederen – totdat al onze vorderingen uit de zakelijke relatie met de klant volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht als afzonderlijke vorderingen in een rekening-courant zijn opgenomen (rekening-courantvoorbehoud).

(2) De klant heeft het recht om goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De uit een dergelijke verkoop voortvloeiende vergoedingsaanspraken op zijn klanten draagt de klant reeds nu tot zekerheid aan ons over ter hoogte van de waarde die aan de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen kan worden toegekend. Zolang de klant zijn verplichtingen jegens ons naar behoren nakomt, is hij bevoegd de aan ons overgedragen vorderingen te innen. Indien er echter gegronde redenen zijn, in het bijzonder indien de klant zijn contractuele verplichtingen jegens ons verwijtbaar niet meer nakomt, zijn wij gerechtigd de bovengenoemde incassomachtiging in te trekken en de ten gunste van ons verrichte cessie openbaar te maken; in een dergelijk geval dient de klant ons onverwijld de voor openbaarmaking noodzakelijke documenten ter beschikking te stellen.

(3) Er is geen sprake van een verkoop in het normale handelsverkeer, wanneer de klant de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan een derde verpandt, als zekerheid overdraagt en/of onderwerpt aan factoring- en/of sale-lease-back-procedures en/of wanneer de overdracht van de vergoedingsaanspraken in de contractuele voorwaarden van de klant is uitgesloten. In al deze gevallen is de klant altijd verplicht om onze voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor te verkrijgen alvorens de voorgenomen transactie uit te voeren.

(4) Indien goederen onder eigendomsvoorbehoud worden bewerkt en/of verwerkt, gebeurt dit in onze opdracht en voor ons als fabrikant in de zin van §§ 950 e.v. BGB. BGB. In een dergelijk geval hebben wij het eigendomsrecht op de door de bewerking/verwerking van de voorbehouden goederen ontstane zaak/zaken in de verhouding van de voorbehouden goederen tot de waarde van de nieuwe zaak/zaken op het tijdstip van de bewerking/verwerking. Indien tegelijkertijd andere, niet aan de klant toebehorende goederen worden verwerkt, hebben wij recht op mede-eigendom van de desbetreffende nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de afzonderlijke verwerkte goederen tot de totale ontstane waarde. Voor zover de klant de nieuw vervaardigde zaak doorverkoopt, wordt de vordering waarop de klant daaruit recht heeft, eveneens aan ons tot zekerheid overgedragen ter hoogte van de waarde van de voorbehouden goederen.

(5) Worden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust beschadigd, vergaan ze of krijgt de klant vorderingen op derden, in het bijzonder op verzekeraars, in geval van waardevermindering van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, dan worden ook deze vorderingen in het kader van de bovengenoemde en volgende bepalingen aan ons overgedragen om onze vordering(en) veilig te stellen. Indien dergelijke vorderingen ontstaan, moeten wij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis worden gesteld.

(6) Indien de waarde van de aan ons gestelde zekerheden (respectievelijke verkoopwaarde verminderd met de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde, verminderd met voorafgaande bezwaringen van derden) de ons toekomende vordering(en) duurzaam met meer dan 20 % overschrijdt, zijn wij op verzoek van de klant verplicht de niet meer benodigde zekerheden naar ons goeddunken vrij te geven.

12) Diversen

(1) Met uitsluiting van het CISG geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

(2) De bevoegde rechtbank is naar onze keuze Saarbrücken.

(3) Met de publicatie van deze AV op het internet worden alle eerder door ons gehanteerde voorwaarden ongeldig.

Faber Infrastructure GmbH | Europaallee 33 | 66113 Saarbrücken | Duitsland